Potřebujete rychle poradit? Zavolejte, nebo napište:

+420 608 606 866, pomoc@tipfinance.cz

Ochrana osobních údajů

Zásady GDPR

I. Úvodní ustanovení

1. Výklad pojmů:

GDPR je ochrana Osobních údajů Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak s účinností od 25. 5. 2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném Uživateli, jež lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Produkt je finanční či jiný produkt uvedený na Webu.

PS je příkazní smlouva uzavřená dle VOP.

Smluvní strany jsou Společnost a Uživatel.

Společnost zároveň Zpracovatel a Správce je Kairos Invest s.r.o., se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08723362, zastoupená Zdeňkem Koliandrem, jednatelem.

Uživatel je jakákoliv fyzická, nebo právnické osoba užívající Web a jeho Služby.

VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Webu a stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v rámci užívání Webu a poskytování Služeb.

Web je www.tipfinance.cz, Uživateli je umožněno jej užívat bezplatně.

Zásady jsou tyto Zásady GDPR a upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Uživatele v rámci ochrany Osobních údajů a nakládání s nimi.

2. Zásady:

Předmětem těchto Zásad je zejména:

 • úprava rozsahu a účelu zpracování Osobních údajů Uživatele Společností,
 • určení osob a způsobu jakým budou Osobní údaje zpracovávat
 • určení osob jimž mohou být Osobní údaje zpřístupněny,
 • rozsah práv a povinností Smluvních stran


Projeví-li Uživatel souhlas se zpracováním svých Osobních údajů, pak tyto informace zpracuje pouze Společnost, a to dle Zásad a GDPR, to vše při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků Zásad a GDPR.

 • Osobní údaje budou zpracovávány Společností po dobu 20 let, jestliže Uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním dříve.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, příp. automatizovaně, a to v elektronických informačních systémech, elektronicky, příp. v listinné podobě.
 • Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem maximální ochrany dat má Společnost jasně definovaný systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření, to vše v souladu s GDPR souvisejícími předpisy.
 • Kdokoliv přicházející v rámci své práce do styku s Osobními údaji, je proškolen ve smyslu GDPR a vázán mlčenlivosti.
 • Jestliže Uživatel podává žádost v elektronicky, poskytnou se mu Společnost informaci v téže formě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 • II. Prohlášení Uživatele

  1. Uživatel prohlašuje, že udělením souhlasu se zpracováním svých Osobních údajů se s těmito Zásadami seznámil, rozumí zejména právům a povinnostem Smluvních stran a souhlasí se zněním těchto Zásad a že bere na vědomí veškerá práva a povinnosti v nich uvedená.

  2. Uživatel dále prohlašuje, že poskytuje svoje Osobní údaje dobrovolně, že byl poučen o možnosti písemného odvolání doručeným na adresu Společnosti a že jím poskytované Osobní údaje jsou úplné a přesné. V případě změny svých Osobních údajů je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o této změně.

  3. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: e-mail, telefonní číslo vč. dalších, které sdělí Společnosti v budoucnu, a to pro účely:  • zasílání informací ohledně Produktů,
  • zasílání informací týkajících se služeb Společnosti,
  • kontaktováním ze strany Společnosti skrze Osobní údaje.


  4. Uživatel prohlašuje, že souhlasí, aby Společnost pověřila zpracováním jeho Osobních údajů třetí osobu, a dále pak s předáním těchto svých Osobních údajů poskytovateli Produktu.

  III. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel má právo na přístup ke svým Osobním údajům a získat od Správce potvrzení o tom, jaké jeho Osobní údaje zpracovává.

  2. Uživatel má právo vědět ohledně svých Osobních údajů:  • důvod a účel zpracování,
  • kategorii Osobních údajů,
  • veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, nejsou-li získány od Uživatele.


  3. Uživatel má právo požadovat u Správce opravu, změnu, doplnění, či výmaz svých Osobních údajů, omezení jejich zpracování, či namítnout jejich zpracování. Správce může omezit zpracování Osobních údajů v případě, že:  • Uživatel popírá přesnost Osobních údajů. Omezení se vztahuje na dobu potřebnou k ověření Osobních údajů.
  • jde o protiprávní zpracování Osobních údajů, nicméně Uživatel odmítá jejich výmaz a namísto toho žádá omezení jejich použití.
  • Společnost nepotřebuje Osobní údaje účely zpracování, nicméně jsou Uživatelem požadované účely právních nároků.


  4. Uživatel má právo žádat na Správci kopii svých zpracovávaných Osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Tato kopie je zdarma, nicméně další kopie požadovaná Uživatelem může být Společností zatížena přiměřenými administrativními náklady, které půjdou na vrub Uživateli.

  5. Uživatel má právo přenést svoje Osobní údaje, což znamená:  • zažádá na základě žádosti v souladu s těmito Zásadami o strukturovanou a čitelnou podobu svých Osobních údajů od Správce,
  • předá je sám jinému správci.


  6. Uživatel má právo kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@tipfinance.cz. Tímto není dotčeno právo Společnosti na se zpracováním Osobních údajů vyplývaje tak z jiného právního titulu.

  7. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  IV. Práva a povinnosti Společnosti

  1. Společnost má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • Uživatel odvolal souhlas se zpracováním svých Osobních údajů a dále pak neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • Uživatel vznese námitky proti zpracování svých Osobních údajů pro některý z výše uvedených účelů,
  • Osobní údaje Uživatele byly zpracovány protiprávně,
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky,
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.


  2. Společnost může pověřit zpracováním Osobních údajů Uživatele třetí osobu jako zpracovatele.

  3. Smluvní strany si dohodly, že Společnost může předat jeho Osobní údaje Poskytovateli Produktů, a to na základě smlouvy mezi tímto Poskytovatelem Produktů a Společností.

  4. Společnost nesmí bránit předání Uživatelových Osobních údajů jinému správci, bude-li o to požádán Uživatelem, a to v souladu s těmito Zásadami. Tímto nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V. Použití cookies

  Společnost Kairos Invest s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

  Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Viber, WhatsApp a Facebook.

  Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

  VI. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Zásady je Společnost oprávněna kdykoliv změnit.

  2. Tyto Zásady jsou nedílnou součást PS.

  3. Pokud se některé ustanovení těchto Zásad ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Zásad, PS nebo VOP jako celku. Společnost navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

  4. Zásady jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění a byly zveřejněny dne 1. 5. 2018.

Jsme vaše záchranná vesta a poslední šance.
Nechte to na nás a zůstaňte nad vodou

Máme za sebou léta zkušeností, proto nás jen tak něco nerozhází. Oddlužení nemovitosti, vyplacení exekuce, dražby nebo zástavních práv? Vyřešíme.

Konsolidace nevýhodných úvěrů, půjčky bez udání důvodů, insolvence?

zaškrtnutí

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů podle podmínek pro ochranu osobních údajů a souhlasím také se všeobecnými obchodními podmínkami.